Tuindorpharkema.nl

2011

-
 Jaarvergadering 2011

Op 24 oktober hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Bar de Boemerang aan de
Reitsmastrjitte in Harkema.

Martje Borger opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Waarna secretaris Udi Jousma de notulen voorleest en door een ieder wordt goedgekeurd.
Ook het verslag van penningmeester Feike Hamstra kon op goedkeuring van de leden rekenen.
De kascommissie Willem weening en Klaas Hamstra waren zeer tevreden over de boekhouding, waarna
Martje Borger de kascommisie bedankte voor hun inzet.
Hierna was Udie Jousma weer aan de beurt om het jaaroverzicht van onze vereniging voor te lezen,
ook dit kon op de goedkeuring van de leden rekenen.
En nadat penningmeester Feike Hamstra de begroting van 2011 had onderbouwd, kwam ons nieuw lid
Sjoerd de Graaf met als klap op de vuurpijl dat hij naast lid ook nog eens sponsor wilde worden met
zijn bedrijf Sj. de Graaf Installatietechniek, wat uiteraard met applaus werd ontvangen door alle leden.
Na dit vreugdevolle nieuws maakte Martje Borger bekent dat zij als aftredend bestuurslid zich herkiesbaar stelde, ook dit werd met applaus door de leden ontvangen.

Na al dit mooie nieuws was het tijd voor de verloting.
Dit jaar waren er trouwens bijzonder mooie prijzen te winnen, waarvan er drie wel heel bijzonder waren.
Onze sponsor Bosma Boomkwekerij,Boelenslaan had namelijk 3 waardebonnen ter beschikking gesteld
welke kunnen worden ingeleverd bij Bosma Boomkwekerij. Hiervoor onze dank.

De tuinkeuring is dit jaar verricht door de juryleden A. vd Wal en O. Gjaltema.
De prijsuitreiking van de tuinen die een 1ste prijs met lof hebben gehaald was als volgt:
1ste prijs met lof grote tuinen  Fam. Borger, Ringwijk
1ste prijs met lof middeltuinen Fam. vd Merk, Homear
1ste prijs met lof kleine tuinen Fam. Hamstra, Homear
Tevens was er dit jaar weer de Aanmoedigingsprijs voor een niet-lid van de vereniging en die ging dit
jaar naar de Fam. J.Boersma aan de Singel in Harkema. De fraaie tuin was de juryleden opgevallen tijdens de tuinkeuring omdat de tuin fraai was aangelegd en een mooi geheel vormde.
                                                       
Na de pauze zijn we doorgegaan met de film van de tuinen van onze leden, de film van dit jaar was echt
van superkwaliteit en ontzettend leerzaam,de film is gemaakt door dhr J. vd Heide.
Zo kon je zien dat bij het ene lid de rozen heel mooi waren en bij een ander lid de rozen niet wilde groeien. .Door tips over en weer hebben we volgend jaar allemaal mooie rozen in de tuin.
Ook de jury was goed op dreef om tijdens de film ontzettend goede tips te geven.

Na de film was het tijd voor de rondvraag.
De vraag van wanneer moeten we keuren volgend jaar leidde tot een boeiende en gezonde dicussie.
De een had liever in het voorjaar, de ander liever in het midden van het jaar.
Pas nadat er gestemd was door de leden was duidelijk dat in het voorjaar gekeurd zal worden en wel
eind mei of begin juni.
.
Tevens werd er nog een vraag gesteld of het misschien mogelijk is om bij een 2 of 3 tal van onze leden een hovenier uit te nodigen. De hovenier kan de leden uit laten leggen hoe je bijvoorbeeld een appelboom
snoeit of hoe je het gras groener krijgt om maar iets te noemen.
Dit wordt nog verder besproken door het bestuur.

Na een interessante en boeiende vergadering sluit onze voorzitster Martje Borger de vergadering
en heet een ieder een wel thuis.
                                                    Prijsuitreiking tuinen