Tuindorpharkema.nl
Home » Ledenvergadering

  Dubbelklik om ander logo te kiezen      Ledenvergadering  

Verslag ledenvergadering 15 oktober 2018.

De jaarlijkse ledenvergadering van tuindorp Harkema werd matig door de leden bezocht.

Wel schoof een aantal belangstellenden aan voor de lezing van Martin Knol. Onze voorzitter Martje Borger opende de vergadering en heet ons allen welkom.

We beginnen met een lekker bakje koffie met koek.      De secretaris, de Poel, las de notulen van de vorige vergadering voor en deze werden goedgekeurd. Vervolgens werd het financiële verslag van de penningmeester Feike Hamstra aan de vergadering voorgelegd. De penningmeester deelde mee dat het ledental met 80 personen mooi op peil is gebleven. Nieuwe leden zijn R. Mollema, fam. Nicolai en fam. Veenstra. Twee leden hebben bedankt en twee leden vanwege overlijden. Over belangstelling van sponsors zijn we goed te spreken. De kascommissie was vanwege persoonlijke omstandigheden van de penningmeester nog niet bijeen geweest. Dit keer moesten zowel de financiën van 2016 en 2017 worden gecontroleerd.  Beide verslagen zijn goedgekeurd door de vergadering. Kascommissielid Willem Weening wordt bedankt en als zijn opvolger wordt K. Hamstra benoemd.

In het jaaroverzicht deed de secretaris verslag van de activiteiten die in dit jaar zijn gehouden zoals: de fietstochten, tuinentocht, tuinkeuring, rondleiding Park Vijversburg, RABO clubkascampagne en het zwerfafval projekt.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar de vraag gekregen om een wisselbeker in te stellen. Afgesproken wordt de wisselbeker na 3 keer achter elkaar een 1e prijs met lof behaald te hebben en wanneer vijf keer de eerste prijs met lof is behaald de wisselbeker behouden mag blijven.

Verder nog het verzoek om de reiskosten vergoeding voor de chauffeurs van de tuinentocht te verhogen. Ook hier ging de vergadering mee akkoord.

Hiermee werd het zakelijke gedeelte afgesloten en was er een pauze met een verloting. Er waren fraaie prijzen te winnen. Ook een aantal sponsors hadden mooie prijzen beschikbaar gesteld en waarvoor onze hartelijk dank!

Na de pauze werd het woord gegeven aan Martin Knol uit Delfzijl. Bekend van zijn reizen naar Engeland en van zijn wekelijkse bijdrage aan de LC en DVHN met het tuinteam. Hij liet ons mooie foto´s zien van prachtige tuinen in Engeland en kon er boeiend over vertellen. Na afloop werd hij dan ook hartelijk bedankt voor zijn bijdrage.

 Hierna volgt de prijsuitreiking van de tuinen.

1e prijs met lof kleine tuinen; H. Dijkstra, de Flearen

1e prijs met lof middeltuinen: Dit keer niet uitgereikt omdat  er vier tuinen waren die dit jaar een gelijk aaantal punten hebben behaald en er geen 1e prijs met lof was toegekend.

1e prijs met lof grote tuinen: fam. Borger, Mellereed

Een ieder nam een fraaie beker met felicitaties in ontvangst. Vervolgens werd de aanmoedigingsprijs toegekend aan fam. Alkemade aan de Krúswei. Helaas was dhr. Alkemade verhinderd en wordt de oorkonde met een fraai bos bloemen thuis bezorgd.

De aanwezige juryleden de Haan en Welfing werden nog volop bevraagd over alles wat met tuinieren te maken heeft.

Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde ledenvergadering en alle aanwezigen kregen een attentie aangeboden in de vorm van een fles plantenvoeding zodat een ieder weer een bloeiend tuinjaar tegemoet kan gaan.